International Diploma in Business Administration

International Diploma in Business Administration

Το INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν στόχο να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν ως δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ανεξαρτήτου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Προσφέρει στους καταρτιζόμενους, στοχευμένες γνώσεις και εφαρμόσιμες τεχνικές στο management, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης στην σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις κύκλους. Ο κάθε κύκλος πραγματεύεται ένα από τα παρακάτω τρία αντικείμενα:

 • Basic Economics
 • Sales Management
 • Customer Service

Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση κάθε επόμενου κύκλου, είναι η επιτυχής αξιολόγηση του σπουδαστή στον κύκλο που έχει ολοκληρώσει. Κάθε κύκλος συνδέεται με τη λήψη πιστοποιητικού στο αντικείμενο που καλύπτει. Οι συμμετέχοντες, θα λάβουν 3 πιστοποιητικά –ένα για κάθε επιτυχή αξιολόγηση ανά κύκλο. Στο τέλος του εξειδικευμένου αυτού επιμορφωτικού προγράμματος θα απονεμηθεί στους απόφοιτους  το συγκεντρωτικό πιστοποιητικό «International Diploma in Business Administration», καθώς και το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass.

Ακολουθεί η δομή του προγράμματος.

1ος ΚΥΚΛΟΣ

Ο πρώτος κύκλος καλύπτει το αντικείμενο Basic Economics, παρέχοντας  λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές έννοιες και την κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος της χώρας μας, που οδηγούν στην υποχρεωτική πιστοποίηση Vellum Diploma in Basic Economics.

Το πρόγραμμα αρχίζει με την εισαγωγή σας στις βασικές οικονομικές έννοιες, το χρήμα και τα αγαθά.

 • Θα μάθετε για την συμπεριφορά των καταναλωτών και πως αυτή επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει την ποσότητα των παραγόμενων αγαθών και την τιμή διάθεσής τους στην αγορά.
 • Θα μάθετε για την παραγωγική διαδικασία, τους συντελεστές που την επηρεάζουν, την προσφορά και την ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών.
 • Θα μάθετε τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά  καθώς και το στόχο ίδρυσης της ευρωζώνης.
 • Θα μάθετε σχετικά με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και θα εξοικειωθείτε με τις έννοιες του πληθωρισμού και της ανεργίας.
 • Θα μάθετε για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα δημόσια έσοδα και έξοδα, την φορολογική βάση και τους φόρους ενός κράτους.
 • Θα μάθετε να μελετάτε τους τύπους γραφημάτων και να χρησιμοποιείτε τους κατάλληλους αναλόγως παρουσίασης οικονομικών μεγεθών και οικονομικών σχέσεων που επιθυμείτε να παρουσιάσετε.

Τέλος, θα μάθετε να επιλύετε και να απαντάτε σε θέματα βασικού οικονομικού περιεχομένου.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τετράμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

 Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Vellum Diploma in Basic Economics» μέσω της εξεταστική μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

Οφέλη 1ου Κύκλου

Έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο θα είστε σε θέση:

 • Να γνωρίζετε την έννοια του οικονομικού κυκλώματος
 • Να ορίζετε τις έννοιες του χρήματος και της αγοράς
 • Να προσδιορίζετε τις κατηγορίες των προϊόντων
 • Να αντιλαμβάνεστε την επιδίωξη ενός νοικοκυριού και μιας επιχείρησης
 • Να ορίζετε τον «Νόμο της Ζήτησης»
 • Να προσδιορίζετε τις κατηγορίες των αγαθών
 • Να κατανοείτε και να ερμηνεύετε την συμπεριφορά των καταναλωτών
 • Να γνωρίζετε τους παραγωγικούς συντελεστές
 • Να ορίζετε τον «Νόμο της Προσφοράς»
 • Να παρατηρείτε πότε υπάρχει έλλειμμα και πότε πλεόνασμα σε ένα προϊόν
 • Να αντιλαμβάνεστε την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
 • Να κατανοείτε τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας
 • Να γνωρίζετε πως επηρεάζονται τα επιτόκια σε δάνεια και καταθέσεις
 • Να κατανοείτε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Να ορίζετε τον σκοπό του ευρωσυστήματος
 • Να κατανοείτε τις διακυμάνσεις του οικονομικού κυκλώματος
 • Να ορίζετε τον πληθωρισμό, τον αντιπληθωρισμό και τον στασιμοπληθωρισμό και να υπολογίζεται τα ποσοστά τους
 • Να ορίζετε την ανεργία και να υπολογίζεται το ποσοστό της
 • Να γνωρίζετε τι περιλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός
 • Να προσδιορίζετε τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα
 • Να ορίζετε τους φόρους ενός κράτους και τις κατηγορίες τους
 • Να κατανοείτε την οικονομική σχέση μεγεθών με την μελέτη γραφημάτων
 • Να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα γραφήματα για την σωστή παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών
 • Να κατανοείτε και να επιλύετε θέματα βασικών οικονομικών ζητημάτων

2ος ΚΥΚΛΟΣ

Ο δεύτερος κύκλος καλύπτει το αντικείμενο Sales Management. Σκοπός του είναι η ουσιαστική εκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση των συμμετεχόντων ώστε:

 • Να επανασχεδιάσουν το τμήμα πωλήσεων ώστε να πετύχουν ουσιαστική και αποδοτική διαχείριση στο νευραλγικό αντικείμενο των πωλήσεων
 • Να στηρίζουν, να ενθαρρύνουν και να αξιολογούν τους πωλητές τους
 • Να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Διοίκηση τμημάτων Πωλήσεων
 • Να αναβαθμίσουν την ποιότητα και κατά συνέπεια την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
 • Να διατηρούνται «απασχολήσιμοι» στην αγορά εργασίας εφοδιάζοντας τους με επαγγελματικά μυστικά στη διαχείριση των πωλήσεων
 • Να συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό τους σημείωμα

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τετράμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου  ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «International Diploma in Sales Management» μέσω της εξεταστικής μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational
Services
.

3ος ΚΥΚΛΟΣ

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος καλύπτει το αντικείμενο Customer Service.

Η παροχή άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες είναι απαραίτητη για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Ο τρίτος κύκλος παρουσιάζει τα θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών και εξηγεί πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Επιπλέον, περιγράφει πώς μια επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει το πρόγραμμα εξυπηρέτησης των πελατών της στο υψηλότερο επίπεδο. Περιγράφεται ο ρόλος της εξυπηρέτησης πελατών στη βιομηχανία της φιλοξενίας, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και του δημόσιου τομέα με ειδική αναφορά στα στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών που πρέπει να εστιάσουν σε αυτούς τους τομείς.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τετράμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου  ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποιητικού «Vellum Diploma in Customer Service» μέσω της εξεταστικής μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational
Services.

 Οφέλη 3ου Κύκλου

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου ο σπουδαστής θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόσει τα θεμελιώδη στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών σε μια επιχείρηση.
 • Να προωθήσει ένα πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών από το βασικό επίπεδο σε προχωρημένο.
 • Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους πελάτες του χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας.
 • Να λαμβάνει σχόλια πελατών για να έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει το πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών του.
 • Να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών στον κλάδο της φιλοξενίας, του λιανικού εμπορίου και του δημόσιου τομέα.
 • 1. Basic Economics

  Ενότητα 1: Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη και βασικές οικονομικές έννοιες
  Ενότητα 2: Η συμπεριφορά των καταναλωτών και η ζήτηση των αγαθών
  Ενότητα 3: Η παραγωγική διαδικασία και η προσφορά των αγαθών
  Ενότητα 4: Το τραπεζικό σύστημα, η προσφορά χρήματος και η νομισματική πολιτική
  Ενότητα 5: Το φαινόμενο των οικονομικών διακυμάνσεων, ο πληθωρισμός και η ανεργία
  Ενότητα 6: Τα δημόσια οικονομικά
  Ενότητα 7: Ανάγνωση και κατανόηση οικονομικών δεδομένων σε γραφήματα
  Ενότητα 8: Επίλυση θεμάτων οικονομικής φύσης

 • 2. Sales Management

  Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες  και ορισμοί
  Ενότητα 2: Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Τμήματος Πωλήσεων
  Ενότητα 3: Προσωπικές πωλήσεις
  Ενότητα 4:  Επιχειρηματική ηθική
  Ενότητα 5: Δύναμη Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
  Ενότητα 6: Κατανοώντας τον Πελάτη
  Ενότητα 7:  Εντοπίστε τους πελάτες σας
  Ενότητα 8:  Στρατηγικές προσέγγισης στις πωλήσεις
  Ενότητα 9:  Διαχείριση αντιρρήσεων

 • 3. Customer Service

  Ενότητα 1: Εξυπηρέτηση πελατών – Βασικά
  Ενότητα 2: Παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση πελατών
  Ενότητα 3: Εξυπηρέτηση πελατών στη βιομηχανία της φιλοξενίας
  Ενότητα 4: Εξυπηρέτηση πελατών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου
  Ενότητα 5: Εξυπηρέτηση πελατών στον δημόσιο τομέα

User Avatar
Η Αλεξάνδρου Ειρήνη είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο, με εξειδίκευση στη Μετάφραση. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Εκπαιδευτική Ηγεσία τη Διοίκηση και τις Αναδυόμενες Νέες Τεχνολογίες. Ως Οικονομολόγος και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, συνεργάζεται με ΚΕΚ και ΚΔΒΜ για προγράμματα κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων σε κλάδους αιχμής όπως αυτός της Κυκλικής Οικονομίας, των Social Media και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε ΚΔΒΜ παρουσιάζοντας σεμινάρια στην Αγγλική Γλώσσα. Έχει αναλάβει εθελοντικά τη μετάφραση κειμένων για λογαριασμό Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί και ως αρθρογράφος. Επίσης, από το 2010, είναι μέλος της Παγκόσμιας Κοινότητας Μεταφραστών αναλαμβάνοντας τη μετάφραση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς επίσης και την επιμέλεια εμπορικών ιστοσελίδων στον ιδιωτικό τομέα. Έχει λάβει μέρος σε ημερίδες που σχετίζονται με την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κυρίως σε παιδιά και παράλληλα συμμετέχει σε σεμινάρια που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση την κέρδισε από νωρίς, καθώς έχει κάνει έρευνα πάνω στην περίπτωση των ΜOOC, στην εκπαίδευση αλλά και στη θέση των Ξένων Γλωσσών στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε θέματα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση πριν και μετά τη πανδημία.