Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • ενεργά διοικητικά στελέχη εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές εκπαίδευσης, κλπ.)  και σχολικούς συμβούλους, καθώς και σε υποψήφια διοικητικά στελέχη εκπαίδευσης ή όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις θέσεις αυτές.
 • διορισμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς που θέλουν να αποκτήσουν βασικά εφόδια για να ανέλθουν σταδιακά στη διοικητική κλίμακα της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται.
 • όσους επιθυμούν να εργαστούν σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και στην ιδιωτική εκπαίδευση.
 • κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να καταρτιστεί στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή ή να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων (α) στην οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, (β) στις στρατηγικές ανάπτυξης της εκπαιδευτικής μονάδας που διευθύνουν, (γ) στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής μονάδας με θεσμούς της τοπικής κοινωνίας, καθώς και (δ) στη συνεισφορά των τεχνολογικών μέσων στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τη διαχείριση ανθρώπινων και μη ανθρώπινων πόρων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Διατυπώνουν τις βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης.
 • Υιοθετούν αρχές και σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίες συμβαδίζουν με τις ανάγκες που προκύπτουν σε μικρο- και μακρο-επίπεδο.
 • Χρησιμοποιούν στρατηγικές και μεθόδους για τη διοίκηση σχολικών μονάδων.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους μιας σχολικής μονάδας.
 • Οργανώνουν αποτελεσματικά μια σχολική μονάδα και συμβάλλουν στη δημιουργία εύρυθμου σχολικού κλίματος.
 • Προλαμβάνουν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις και τη διαφορετικότητα σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης.
 • Σχεδιάζουν δράσεις για τη βελτίωση του σχολείου και της εκπαιδευτικής πράξης.
 • Αποτιμούν την αποτελεσματικότητα των διοικητικών πολιτικών άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων.
 • Κατανοούν τις συνταγματικές ρυθμίσεις περί εκπαίδευσης στα ελληνικά δεδομένα.
 • Λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης των εκπαιδευτικών μονάδων, βάσει των κείμενων διατάξεων.
 • Διαχειρίζονται αποδοτικά τα οικονομικά της εκπαίδευσης.
 • Αναζητούν στοχευμένα χορηγίες για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας διοικητικής επιρροής.
 • Διοικούν αποτελεσματικά την εκπαιδευτική μονάδα, βάσει των φιλοσοφικών προσεγγίσεων στις οποίες στηρίζονται τα μοντέλα ηγεσίας στον χώρο της εκπαίδευσης.
 • Θέτουν σε εφαρμογή τα ηγετικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τις θέσεις ευθύνης.
 • Υιοθετούν χαρακτηριστικά λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, τα οποία συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αξιολογούν με αντικειμενικά κριτήρια και σε συνάρτηση με τις εκάστοτε περιστάσεις τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και το διδακτικό προσωπικό.
 • Οργανώνουν δράσεις άτυπης μάθησης που προάγουν την ολιστική ανάπτυξη του ατόμου.
 • Συμμετέχουν σε δράσεις για τη δικτύωση του σχολείου με άλλα σχολεία και με την τοπική κοινωνία.
 • Αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με μεικτές μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (υλικό από διαφάνειες, βίντεο κ.ά.), ενώ ένα μέρος του θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλε-συνεδρίες), στην οποία θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται αναλυτικά ειδικότερα θέματα ή απορίες με την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευομένων και διδασκόντων.

Η χρονική και χωρική ευελιξία που προσφέρει η ασύγχρονη εκπαίδευση, η εξατομίκευση ως προς τον ρυθμό μάθησης, η μελέτη και η ανάλυση της σχετικής με το υπό μελέτη πεδίο βιβλιογραφίας και οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία στην εκπαίδευση ενηλίκων πιο αποδοτική. Το υλικό του προγράμματος θα αναρτηθεί σε ψηφιακή πλατφόρμα του ΠΑ.Δ.Α..

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές,αδιόριστοι υποψήφιοι)
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

 • Ενότητα 1: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Ενότητα 2: Νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης
 • Ενότητα 3: Οικονομικά της εκπαίδευσης
 • Ενότητα 4: Ηγεσία
 • Ενότητα 5: Ενδυνάμωση του διδακτικού προσωπικού
 • Ενότητα 6: Εκπαίδευση και διαχείριση κρίσεων
 • Ενότητα 7: Εκπαιδευτική αξιολόγηση & αυτοαξιολόγηση
 • Ενότητα 8: Καινοτομία στην εκπαίδευση
 • Ενότητα 9: Δικτύωση σχολικής μονάδας
 • Ενότητα 10: Νέες τεχνολογίες στη διοίκηση της εκπαίδευσης
 • Ενότητα 11: Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαιδευτική πράξη