Εδώ βάζουμε ότι θέλουμε

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμφωνία συνεργασίας
για το Voucher 150.000 εργαζομένων της ΔΥΠΑ για αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση
σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες