Εδώ βάζουμε ότι θέλουμε

Φόρμα αίτησης για το "Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης
με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19"