Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία της εγγραφής σας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και η εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής

Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο επτάμηνο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Σκοπός προγράμματος

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και την εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής και τον εμπλουτισμό των γνώσεων που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε παιδαγωγικό-διδακτική και συμβουλευτική βάση. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων και δασκάλων, αξιολόγησης, διάγνωσης.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το τέλος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

  1. Να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής της χώρας μας.
  2. Να γνωρίζουν και να διατυπώνουν σχέδια διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μέσα από την ορθολογική κατάρτιση συναφών προγραμμάτων σπουδών.
  3. Να γνωρίζουν και να καταγράφουν τη συμβολή των βιωματικών τεχνικών και ενεργητικής μάθησης.
  4. Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα όρια της συμβολής της ψηφιακής τεχνολογίας στην εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Β.  Σε επίπεδο ικανοτήτων:

  1. Να οργανώνουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις πρακτικές ανάγκες του ευαίσθητου αυτού μαθητικού πληθυσμού.
  2. Να συντάσσουν ολοκληρωμένα σχέδια συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και ειδικών (λογοθεραπευτή,  φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, παιδοψυχολόγου).
  3. Να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις νέες τεχνολογίες και να ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών μέσα από στοχευμένες τεχνικές ενεργητικής μάθησης.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων:

  1.  Να απομυθοποιούν νόρμες και κοινωνικά status για αυτή την κατηγορία μαθητών.
  2.  Να προωθούν το διακύβευμα της ισότητας πρόσβασης και ευκαιριών για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.
  3. Να διαμορφώσουν κουλτούρα ανεκτικότητας στο “διαφορετικό”.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της δια βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό, στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό σε φοιτητές και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 460 ωρών πιστώνει 23 ECVET. Τα περισσότερα προγράμματα, μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Τηλεκατάρτιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 460 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ: Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας και ενημερωθείτε για τις ειδικές τιμές μας από 450 ευρώ.

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι διδασκόμενες ενότητες είναι οι ακόλουθες:

Διδακτική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή - Πλαίσιο Συνεργασίας Ειδικοτήτων που Εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Νομοθετικό Πλαίσιο

Διδακτική ενότητα 2: Γλωσσικές διαταραχές και Μαθησιακές Δυσκολίες

Διδακτική ενότητα 3: Αναπτυξιακές διαταραχές, Αυτισμός

Διδακτική ενότητα 4: Υπερκινητικότητα και Διάσπαση Προσοχής

Διδακτική ενότητα 5: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ένταξη και Συμπερίληψη - Συμβουλευτική Οικογενειών Μαθητών με Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Διδακτική ενότητα 6: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτική ενότητα 7: Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων σε Συνεργαζόμενους Φορείς ή Εργασία και Μεθοδολογία Έρευνας