Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν.

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο επτάμηνο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α) Σε επίπεδο γνώσεων

 • Η κατανόηση των εννοιών «διοίκηση» και «ηγεσία», καθώς και τη φιλοσοφίας τους.
 • Η γνωριμία των μοντέλων Σχολικής Διοίκησης.
 • Η κατανόηση των χαρακτηριστικών, προσδοκιών και αναγκών των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου του διευθυντή/ηγέτη.
 • Η απόκτηση γνώσεων στα διάφορα μοντέλα διοίκησης.

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων

 • Η διαμόρφωση αντιληπτικής ικανότητας της ιδιαιτερότητας της εκπαίδευσης και του τρόπου άσκησης διοίκησης της.
 • Ικανότητα προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής πλάνου ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
 • Η απόκτηση δεξιοτήτων στην υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών μοντέλων εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Γ) Σε επίπεδο στάσεων

 • Η απόκτηση κουλτούρας (των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης) αυτό-βελτίωσης μέσω παρακολούθησης των εξελίξεων του ευαίσθητου χώρου της εκπαίδευσης, μέσω της συνεργασίας και δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης (ψηφιακών και συμβατικών).
 • Η θεμελίωση της αντίληψης περί αναγκαιότητας «χτισίματος» ηγετών και όχι διαχειριστών της σχολικής μονάδας.
 • Η ευαισθητοποίηση της διαχείρισης του «διαφορετικού».

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της δια βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό, σε φοιτητές και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 460 ωρών πιστώνει 23 ECVET. Τα περισσότερα προγράμματα, μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Τηλεκατάρτιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 460 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ: 500 ευρώ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

 • Διδακτική Ενότητα 1: Εννοιολογική Αποσαφήνιση της Διοίκησης/Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Διδακτική Ενότητα 2: Μοντέλα Σχολικής Ηγεσίας και Σχολική Αποτελεσματικότητα/Διοικητικό Πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος - Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Διδακτική Ενότητα 3: Ποιότητα και Εκπαίδευση - Μέθοδοι και Τεχνικές Διοίκησης
 • Διδακτική Ενότητα 4: Οργάνωση και Οικονομική Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Διδακτική Ενότητα 5: Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές Management
 • Διδακτική Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • Διδακτική Ενότητα 7: Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων σε Συνεργαζόμενους Φορείς ή Εργασία και Μεθοδολογία Έρευνας