Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Vellum Certified IT Project Manager

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Vellum Certified IT Project Manager

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Vellum Certified IT Project Manager

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης αφορά μια μεγάλη μερίδα του στελεχιακού δυναμικού, η οποία ασχολείται όχι μόνο με την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά και την Διοίκηση Ομάδων Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση στου παρακάτω τομείς:

 • Διαχείριση Έργων - Σχεδιασμός και Αναφορά Έργου - Ομάδες Έργου,
 • Κύκλος Ζωής - Διαχείριση ενός Έργου - Φάση Προγραμματισμού Έργου,
 • Φάσεις Ανάλυσης και Σχεδιασμού - Φάσεις Κατασκευής,
 • Προγραμματισμός Δοκιμίων και Προετοιμασίας,
 • Φάση Προγραμματισμού και εφαρμογής τύπου Rollout
 • Μεθοδολογίες Διοίκησης
 • Διαχείριση Έργου
 • Διοίκηση Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών (Rapid Application Development - RAD)
 • Διαχείριση κινδύνων/Risk Managment, Επίλυση προβλημάτων
 • Τεχνικές, Διαχείριση Τεχνογνωσίας - Διαδίκτυο και Διαχείριση Έργων

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν ποια είναι τα καθήκοντα και οι δεξιότητες ενός Διαχειριστή Έργου
 • αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τον κύκλο ζωής και τις φάσεις ενός έργου
 • αποκτήσουν και να εφαρμόζουν τεχνογνωσία
 • σχεδιάζουν και να δημιουργούν αναφορές για ένα έργο
 • να διαχειρίζονται ομάδες έργου
 • εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες διοίκησης και διαχείρισης έργου και κινδύνων
 • οργανώνουν και να επιβλέπουν την επίλυση προβλημάτων
 • χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες στην διαχείριση έργου
 • χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του για την διαχείριση του έργου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν στα δεδομένα του προγράμματος. Αν και τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της δια βίου μάθησης, απευθύνονται σε φοιτητές, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προγραμματιστές και αναλυτές συστημάτων πληροφορικής και σε όσους ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο φορέας πιστοποιήσεων ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (“VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES”) προσφέρει στους συμμετέχοντες του προγράμματος, ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Α. Επεξεργασία κειμένου,

Β. Υπολογιστικά φύλλα,

Γ. Υπηρεσίες διαδικτύου.

Οι παραπάνω εξεταζόμενες ενότητες μοριοδοτούνται με 4 μονάδες σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4589 Κεφάλαιο Ε’) και γίνονται αποδεκτές από όλες τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 400 ωρών πιστώνει 20 ECVET.

Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι επιμορφούμενοι μελετώντας με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης. Πρόκειται δηλαδή για ασύγχρονη εκπαίδευση. Το προς μελέτη υλικό αναρτάται στην αρχή κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Τηλεκατάρτιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται, στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1: Δεξιότητες διαχειριστή έργων - Σχεδιασμός και αναφορά έργου - ομάδες έργου

Διδακτική Ενότητα  2: Κύκλος ζωής διαχείρισης ενός έργου - Φάση προγραμματισμού έργου

Διδακτική Ενότητα  3: Φάσεις ανάλυσης και σχεδιασμού - Φάσεις κατασκευής, προγραμματισμού δοκιμίων και προετοιμασίας

Διδακτική Ενότητα  4: Φάση προγραμματισμού και εφαρμογής τύπου Rollout - Μεθοδολογίες διοίκησης – Διαχείριση έργου

Διδακτική Ενότητα  5: Διοίκηση ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών (Rapid Application Development - RAD) - Διαχείριση κινδύνων/Risk Managment

Διδακτική Ενότητα  6: Επίλυση προβλημάτων - Τεχνικές

Διδακτική Ενότητα  7: Διαχείριση τεχνογνωσίας - Διαδίκτυο και διαχείριση έργων