Διεθνές Δίπλωμα στις Δημόσιες Ευρωπαϊκές Προμήθειες

Διεθνές Δίπλωμα στις Δημόσιες Ευρωπαϊκές Προμήθειες

Διεθνές Δίπλωμα στις Δημόσιες Ευρωπαϊκές Προμήθειες

Το πρόγραμμα αναμένεται.

Δηλώστε εγκαίρως το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ακριβή ημερομηνία έναρξης.

 

Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών (procurement process) στις χώρες της Ε.Ε. είναι μια πολύ συχνή διαδικασία που συμβαίνει όταν μια δημόσια αρχή ή οργανισμός, αγοράζει από εξωτερικούς προμηθευτές αγαθά και υπηρεσίες.

Περιγραφή Προγράμματος

Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών (procurement process) στις χώρες της Ε.Ε. είναι μια πολύ συχνή διαδικασία που συμβαίνει όταν μια δημόσια αρχή ή οργανισμός, αγοράζει από εξωτερικούς προμηθευτές αγαθά και υπηρεσίες. Οι δημόσιες αρχές στην Ευρώπη δαπανούν πάνω από 2000 δις € ετησίως για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, και αυτή η τεράστια αγοραστική δύναμη τους, απαιτεί προκυρήξεις και συμβάσεις που διασφαλίζουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές. Οι δημόσιες αρχές στην Ευρώπη έχουν θεσπίσει κανόνες για τις προμήθειες και έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα όπως οι βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη προδιαγραφών, οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη σύναψη συμβάσεων, ο τρόπος συγγραφείς των προκυρήξεων των διαγωνισμών (RFT), για την εφαρμογή της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και θέματα ηθικής που σχετίζονται με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Το πρόγραμμα αφορά όλους τους Δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με τις προμήθειες των δημόσιων οργανισμών, μέλη των επιτροπών των διαφόρων διαγωνισμών, καθώς και επαγγελματίες προμηθευτές του Δημοσίου που ενδιαφέρονται για το πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή διαδικασία για τις δημόσιες συμβάσεις και τα βήματα που εμπλέκονται στην ίδια τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκτείνουν, την κατανόηση του πώς να κερδίσει η επιχείρηση διαγωνισμό της ΕΕ είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προτείνουμε ότι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σε κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση θα πρέπει να μελετήσει αυτό το online μάθημα συμβάσεων της ΕΕ.

Διάρκεια:

2 μήνες

Υποχρεωτικές Συναντήσεις με τον καθηγητή:

2 -Online

Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία:

OXI

Γραπτές εξετάσεις:

ΝΑΙ

Πρακτική εξέταση:

ΟΧΙ

Φορέας Κατάρτισης:

ΚΔΒΜ2 - ΕΛΚΕΔΙΜ

Φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων:

Vellum Global Educational Services

Δίδακτρα:

ΔΩΡΕΑΝ

Εξέταστρα:

190 €

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2. ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

2.1 Εισαγωγή.

2.2 Προσδιορισμός Αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής

2.3 Προετοιμασία διαγωνισμού

2.4 Σύνταξη του Εγγράφου Προμήθειας (Προκήρυξη)

2.5 Δημοσίευση του Εγγράφου Προμήθειας (Προκήρυξη)

2.6 Επικοινωνία με τους Προμηθευτές

2.7 Αξιολόγηση των Προσφορών

2.8 Ανάθεση της Σύμβασης

3. ΟΡΘΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ