Προπονητική Ζωής (Coaching και Οικοθεραπεία)

Προπονητική Ζωής (Coaching και Οικοθεραπεία)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό που επιθυμεί να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις στο πεδίο της Προπονητικής Ζωής, με έμφαση στην παροχή υποστήριξης, εμψύχωσης και τεχνογνωσίας προς άλλα άτομα, με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου ή μιας προσδοκίας, καθώς και στις θεραπευτικές πτυχές του περιβάλλοντος και τις εφαρμογές της οικοψυχολογίας για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Προπονητική Ζωής αποτελεί μορφή προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης, κατά την οποία ένα άτομο, που ονομάζεται coach, παρέχει υποστήριξη, εμψύχωση και τεχνογνωσία προς άλλα άτομα, με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου ή μιας προσδοκίας.
Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες και καινοτόμες γνώσεις, που υποστηρίζονται από την πλέον σύγχρονη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και που έχουν εφαρμογές στην προσωπική, συνεργατική, επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη, ισορροπία και ευεξία του ατόμου. Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τη δυνατότητα, μέσα από σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας και επικοινωνιακής ανατροφοδότησης, στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν, να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές του coaching, βάσει των διεθνών οργανισμών και προτύπων. Συνδυάζει ισορροπημένα την επιστημονική γνώση με την πρακτική προσέγγιση. Οι θεματικές ενότητες είναι διαρθρωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν τις απαραίτητες δεξιότητες, τα τεχνικά εργαλεία και τα μοντέλα για τη διαμόρφωση Επαγγελματιών Προπονητών (Coaches).
Επιπρόσθετα, αναλύονται και πρακτικά εμπεδώνονται για τον σύγχρονο επαγγελματία Δημόσιας Υγείας όλες οι πτυχές της πρωτοποριακής οικοθεραπείας. Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται επίσης, οι θεραπευτικές πτυχές του περιβάλλοντος και οι εφαρμογές της οικοψυχολογίας για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς και για την παροχή συμβουλών και θεραπείας σε ατομικό και κυρίως κοινοτικό επίπεδο.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:
1. γνωρίσουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις, τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία του Coaching
2. εκπαιδευτούν στον συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν ή να αναπτύξουν τις πιο κατάλληλες και αποδοτικές γι’ αυτούς και για τους άλλους
3. έρθουν σε άμεση και έμπρακτη επαφή με το επάγγελμα του Coaching
4. αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία στην πρακτική και τα αποτελέσματά της
5. αφομοιώσουν δεξιότητες όπως (ενδεικτικά): Η τέχνη του αναστοχασμού, Συναισθηματική νοημοσύνη, Δέσμευση & Ροή, Προσήλωση στο τώρα με περίσκεψη (mindfulness) & παρουσία στο τώρα, Μαιευτική και Διαλεκτική (η τέχνη των ερωτήσεων), Χτίσιμο ανθεκτικότητας & πειθαρχίας προς τον εαυτό, Ανατροφοδότηση (Feedback) & Ανατροφοδότηση υπέρ των Λύσεων (Feedforward), Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & πίστη στον εαυτό (self-belief), Θεωρία λήψης αποφάσεων
6. συνεργαστούν με τον πελάτη τους για να θέτουν σαφείς στόχους και να τους υλοποιούν
7. κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που διέπουν την οικοθεραπεία
8. ενστερνιστούν την σπουδαιότητα εφαρμογής της οικοθεραπείας
9. αντιληφθούν την αξία της περιβαλλοντικής συνείδησης
10. κατανοήσουν ποια είναι τα επίπεδα εφαρμογής της οικοθεραπείας.
11. κατανοήσουν τον ρόλο της οικοθεραπείας στην αντιμετώπιση κρίσεων, επιδημιών και χρόνιων νοσημάτων.
12. κατανοήσουν την σχέση οικονομικών και οικοθεραπείας

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης (BlendedLearning) το οποίο περιλαμβάνει:
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (423 ώρες)
• Σύγχρονη διδασκαλία με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (27 ωρών)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές,αδιόριστοι υποψήφιοι)
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

  • Θεωρητικό πλαίσιο του Coaching
  • Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Προπονητή Ζωής - Εργαλεία & Μέθοδοι του Coaching
  • Μοντέλα Coaching
  • Η Coaching και Θετική Ψυχολογία
  • Τεχνικές της Συμβουλευτικής στο coaching
  • Εισαγωγή στις έννοιες [(οικοσυστήματος, υγείας – νοσολογικών οντοτήτων, περιβάλλοντος, θεραπεία (ατόμου - περιβάλλοντος) ] θεωρητική και εμπειρική χρήση τους.
  • Δουλεύοντας με συστήματα και κλίμακες. Επίπεδα οικοθεραπείας. Συναισθηματική γεωγραφία και ανθρωπογεωγραφία.
  • Προαγωγή υγείας, ανανέωση από τη Φύση - Βιωματικές και υπαρξιακές διαστάσεις στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του ανθρώπου στην οικοθεραπεια. - To περιβάλλον ως εκπαιδευτικό μοντέλο.
  • Συνταγογράφηση της φύσης, τεχνικές, προκλήσεις και ηθικά διλήμματα. - Ψηφιακό περιβάλλον και εικονικό περιβάλλον: διπλοί πράκτορες. - Μέλλον και Οικονομικά των οικοθεραπειών.