Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφοίτους σχολών εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, οι οποίοι θέλουν να επιμορφωθούν στο αντικείμενο της διδασκαλίας των νέων εκπαιδευτικών τεχνικών και τεχνολογιών στην Πληροφορική, στο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και στη Ρομποτική.

Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:

 • Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων της Πληροφορικής, των συνιστωσών του STEM (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική) και της ρομποτικής, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα αντικείμενα του προγράμματος, προκειμένου να τις αξιοποιήσουν στις τάξεις των σχολείων τους.
 • Εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
 • Αδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που παρέχει το πρόγραμμα καθώς και την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση (ν.4589/2019) για βελτίωση της θέσης τους στον πίνακα κατάταξης.
 • Αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Εκπαίδευση.
 • Αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την Πληροφορική, την εκπαίδευση STEM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική.
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιδιώκουν την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την εκπαίδευση στην Πληροφορική, το STEM και τη ρομποτική.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση των συμμετεχόντων (α) στη διδασκαλία της Πληροφορικής, του STEM και της ρομποτικής, (β) στον σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, (γ) στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων στην εκπαιδευτική πράξη, (δ) στην ενσωμάτωση καινοτόμων εργαλείων και νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και (ε) στην εξοικείωσή τους με τις μεθόδους και τις τεχνικές αξιολόγησης των εκπαιδευομένων.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, του STEM και της Ρομποτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ανάγκη διδασκαλίας των οποίων, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναδεικνύεται ως άμεσο αποτέλεσμα των αλλαγών που συμβαίνουν διαρκώς γύρω μας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τις βασικές συνιστώσες της διδασκαλίας της Πληροφορικής, του STEM και της ρομποτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Σχεδιάζουν προγράμματα εκπαίδευσης.
 • Χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία και ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
 • Σχεδιάζουν και υλοποιούν μικροδιδασκαλίες.
 • Μεταδίδουν στους μαθητές τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και της αλγοριθμικής.
 • Αναλύουν τις βασικές αρχές του STEM και της ρομποτικής.
 • Εξηγούν την αναγκαιότητα εισαγωγής νέων, σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με μεικτές μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (υλικό από διαφάνειες, βίντεο κ.ά.), ενώ ένα μέρος του θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλε-συνεδρίες), στην οποία θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται αναλυτικά ειδικότερα θέματα ή απορίες με την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευομένων και διδασκόντων.

Η χρονική και χωρική ευελιξία που προσφέρει η ασύγχρονη εκπαίδευση, η εξατομίκευση ως προς τον ρυθμό μάθησης, η μελέτη και η ανάλυση της σχετικής με το υπό μελέτη πεδίο βιβλιογραφίας και οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία στην εκπαίδευση ενηλίκων πιο αποδοτική.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές,αδιόριστοι υποψήφιοι)
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στο πρόγραμμα «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
 • Ενότητα 2: Διδασκαλία της Πληροφορικής, του STEM και της Ρομποτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Ενότητα 3: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
 • Ενότητα 4: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Τεχνικές και Μέσα στην εκπαίδευση
 • Ενότητα 5: Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
 • Ενότητα 6: Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Ψηφιακών Τεχνολογιών
 • Ενότητα 7: Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης εκπαιδευομένων
 • Ενότητα 8: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας
 • Ενότητα 9: Αλγοριθμική και προγραμματισμός
 • Ενότητα 10: STEM και Ρομποτική
 • Ενότητα 11: Νέες τεχνολογίες και αντικείμενα στην εκπαίδευση
 • Ενότητα 12: Κλείσιμο του προγράμματος - Αξιολόγηση