Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία και Μοντέλα στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία και Μοντέλα στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφοίτους σχολών εκπαιδευτικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά τόσο αδιόριστους όσο και διορισμένους (αναπληρωτές ή μόνιμους) εκπαιδευτικούς. Από τη μια, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επωφεληθούν από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που παρέχει το πρόγραμμα καθώς και την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση (ν.4589/2019) για βελτίωση της θέσης τους στον πίνακα κατάταξης. Από την άλλη, οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί θα βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα αντικείμενα του προγράμματος, προκειμένου να τις αξιοποιήσουν στις τυπικές τάξεις ή στις τάξεις υποδοχής των σχολείων τους. Επιπροσθέτως, αφορά εκπαιδευτικούς οι οποίοι είτε απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), προσφυγικές δομές ή σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με διαπολιτισμικό προσανατολισμό. Τέλος, το εν λόγω πρόγραμμα αφορά Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε δομές εκτός Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων (α) στις εκφάνσεις της διαπολιτισμικότητας και τους τρόπους προσέγγισής της από κοινωνιολογική οπτική, (β) στην κατανόηση του διαπολιτισμικού υποβάθρου υπό το πρίσμα της θρησκείας, (γ) στις πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και (δ) στη συνεισφορά των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική μεθοδολογία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγούν τις βασικές έννοιες που διέπουν τη διαπολιτισμικότητα, ως ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο.
 • Εκτιμούν τις ανάγκες του κάθε μαθητή, σύμφωνα με το πολιτισμικό του υπόβαθρο (έθιμα, αξίες, θρησκεία).
 • Υιοθετούν τις αρχές της συμπερίληψης στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά μια τάξη, η οποία απαρτίζεται από μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.
 • Προσδιορίζουν τις βασικές συνιστώσες διδασκαλίας σε μια διαπολιτισμική τάξη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης.
 • Εξειδικευτούν στις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις στη γλωσσική διδασκαλία, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής και των ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
 • Εφαρμόζουν πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων και του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
 • Χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία, ψηφιακούς πόρους και νέες τεχνολογίες στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • Σχεδιάζουν και οργανώνουν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού, με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
 • Σχεδιάζουν και υλοποιούν μικροδιδασκαλίες σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με μεικτές μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (υλικό από διαφάνειες, βίντεο κ.ά.), ενώ ένα μέρος του θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλε-συνεδρίες), στην οποία θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται αναλυτικά ειδικότερα θέματα ή απορίες με την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευομένων και διδασκόντων.

Η χρονική και χωρική ευελιξία που προσφέρει η ασύγχρονη εκπαίδευση, η εξατομίκευση ως προς τον ρυθμό μάθησης, η μελέτη και η ανάλυση της σχετικής με το υπό μελέτη πεδίο βιβλιογραφίας και οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία στην εκπαίδευση ενηλίκων πιο αποδοτική.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές,αδιόριστοι υποψήφιοι)
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στο εννοιολογικό πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών επιστημών
 • Ενότητα 2: Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη και οι κοινωνικές τους συνέπειες
 • Ενότητα 3: Αξίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα από το πρίσμα της θεολογίας
 • Ενότητα 4: Θρησκευτική Ετερότητα
 • Ενότητα 5: Διδακτικές αρχές, στρατηγικές, μοντέλα και μεθοδολογίες σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα και τάξεις
 • Ενότητα 6: Προσεγγίσεις διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Ενότητα 7: Τεχνικές εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Ενότητα 8: Σύνδεση θεωριών μάθησης και επιστημολογικών παραδειγμάτων με τη χρήση και την ένταξη ψηφιακών μέσων και εργαλείων
 • Ενότητα 9: Νέες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Ενότητα 10: Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας – Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων και διδακτικών δραστηριοτήτων