Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον

Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους γονείς καθώς και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με έμφαση
στην αξιολόγηση, διάγνωση, και παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες με στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και την
προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις ανάγκες ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και το πως αυτά συμβάλλουν στην ψυχική υγεία των
μαθητών
2. Διακρίνουν τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της συμβολής της
στη βελτιωση της ψυχικής υγείας των μαθητών.
3. Εφαρμόζουν συμπεριληπτικές πρακτικές κατά τη διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των
ίδιων των αμθητών αλλά και των εμπλεκομένων μερών.
4. Σχεδιάζουν διαφοροποιημένα σχέδια μαθήματος για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρία.
5. Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών/μεθόδων για τη
διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία ώστε να
συμβάλλουν θετικά στην ψυχική υγεία των μαθητών
6. Υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία ώστε να συμβάλλουν στην ψυχική υγεία των
μαθητών
7. Συμβάλλουν ουσιαστικά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών και την
ενδυνάμωση του περιβάλλοντος, σχολικού και οικογενειακού.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης (BlendedLearning)
το οποίο περιλαμβάνει:
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε µέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (423 ώρες)
• Σύγχρονη διδασκαλία με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (27 ωρών) ή
βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται
αναλυτικά και διεξοδικά ειδικότερα θέματα ή απορίες με την από ενεργή συμμετοχή
εκπαιδευόμενων και διδασκόντων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές,αδιόριστοι υποψήφιοι)
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

  • Ενότητα 1: Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας (Εκπαίδευση και Συμπερίληψη)
  • Ενότητα 2: Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά Ατόμων και Ψυχική Υγεία με ΜΔ, Στρατηγικές Παρέμβασης & Τεχνικές Διδασκαλίας
  • Ενότητα 3: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Χαρακτηριστικά Ατόμων και Ψυχική Υγεία με ΔΑΦ, Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις & Προκλήσεις
  • Ενότητα 4: Η Εκπαίδευση των Κωφών/Βαρήκοων Ατόμων: Χαρακτηριστικά και Ψυχική Υγεία, Εννοιολογικές Προσεγγίσεις και Εμπόδια Συμπερίληψης
  • Ενότητα 5: Άτομα με Προβλήματα Όρασης: Χαρακτηριστικά και Ψυχική Υγεία, Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις & Προβλήματα Προσβασιμότητας
  • Ενότητα 6: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
  • Ενότητα 7: Οι δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού και της συνηγορίας του εαυτού για τα άτομα με αναπηρία. Συνέπειες στην ψυχική Υγεία των μαθητών
  • Ενότητα 8: Κοινωνικός αποκλεισμός, ένταξη και συμπερίληψη
  • Ενότητα 9: Συμβουλευτική Οικογενειών μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες