Τουρισμός-Εστίαση-Ψυχαγωγία

Diploma in Online Distribution and Sales οf Hotel Inventory
Η Ταξιδιωτική Βιομηχανία είναι από τις Κορυφαίες Βιομηχανίες σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο. Το μέλλον του Τουρισμού ανασχηματίζεται από την διεισδυτικότητα των τεχνολογιών που αναπτύσσονται. Αυτή η διείσδυση γεννά νέες ειδικότητες, καθώς και νέα απαιτουμένη τεχνογνωσία για τις υπάρχοντες. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων στις Τεχνολογίες Τουρισμού.