ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (SOFT SKILLS)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (SOFT SKILLS)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (SOFT SKILLS)

Ενημέρωση

 Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.  Αναμένεται νέος κύκλος εγγραφών.

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων για τις Προσωπικές Δεξιότητες και τον εμπλουτισμό του ατομικού επαγγελματικού portfolio με δεξιότητες απαραίτητες στο απαιτητικό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως διαπραγματευτικές ικανότητες, εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών στην επίλυση διαφορών η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, του άγχους και η στάση μας απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι περιζήτητο από την εργοδοσία (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), αξιολογείται στις κρίσεις επιλογής προσωπικού και Στελεχών επιχειρήσεων και Οργανισμών και θεωρείται ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για κάποιον που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθησή του.

Ειδικότερα, αφορά:

  • Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων, Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού),
  • Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και Υπαλλήλους που ενδιαφέρονται για τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού τους,
  • Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους
  • Επαγγελματίες Υγείας
  • Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης
  • Γονείς
  • Φοιτητές Οικονομικών, Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών και
  • Όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της Διοίκησης Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα την Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) με τρόπο σύγχρονο, επιστημονικό και αποτελεσματικό.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

250 ώρες

BINTEO

ΟΧΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

OXI

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΔΒΜ Easy Education, μέλος δικτύου ΕΛΚΕΔΙΜ, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 6603

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Εννοιολογική αποσαφήνιση «Προσωπικών Δεξιοτήτων» (soft skills)

Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις

Οργανωσιακή Αλλαγή - Διαχείριση της Αλλαγής (Change management)

Αντίσταση στις Αλλαγές- Οργανωσιακές Συγκρούσει

Διαχείριση Άγχους (Stress Management)

Διαχείριση Χρόνου (Time Management)

Διαχείριση θυμού (agreement management)

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επικοινωνία

Η έννοια της Σύγκρουσης- -Διαχείριση συγκρούσεων

Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον-Τρόποι αντιμετώπισής τους

Κρίση-Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management)

Διαπραγμάτευση- Μοντέλα διαπραγμάτευσης- Έμφαση στο “win-win”